ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು ಛಾಯಚಿತ್ರ ಕೋಶ
ಪಂಚತಂತ್ರ ತತ್ರಾಂಶ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ.
ಶ್ರೀ. ಎರಿಕ್ ಪಿಕಲ್ಸ್ , ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗಡಮ್ ರವರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನಾಂಕ:19-04-2011ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ ಭೇಟಿ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗಡಮ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೀರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು.
ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಂಡ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಭೇಟಿ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಆಫ್ ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು.
ಮೇಲೆ
logo
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು.
ಇ-ಮೇಲ್: ceo_zp_tmk@nic.in