ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು
ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು , ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು - ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ :

Newಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 16-07-2016 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 30-04-2015

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 02-03-2015  

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವರದಿ

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಯೋಜಕರ ಹುದ್ದೆ (MGNREGA)

Newತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಯೋಜಕರ ಅಭ್ಯಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ (MGNREGA)

 

 

logo
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು.
ಇ-ಮೇಲ್: ceo_zp_tmk@nic.in